Rådgivning og værdiskabelse i byggeriet


Blokk ApS løser alle former for arkitekt- og rådgivningsopgaver inden for nybyggeri, ombygning, konvertering og renovering af almene og private boliger, erhvervs- og kulturbyggeri.


Vigtige værdier

Det er alsidige kompetencer som integritet, ansvarlighed og rettidig omhu, der ligger bag den efterspørgsel på kvalitetsrådgivning, som Blokk leverer.

Derudover udfordrer og fornyer Blokk den moderne arkitektur med et stadigt fokus på bygbarhed, som er vigtigt allerede i tilrettelæggelsen af de processer, der kan sikre bygherre både et godt arbejdsmiljø og et tilfredsstillende byggeri.


Vi varetager de arkitektoniske, rådgivende, praktiske, økonomiske og miljømæssige aspekter i en helhedsorienteret proces, siger Jimmy Juel Irmark, indehaver.

Rådgivning og værdiskabelse i byggeriet

Blokk realiserer værdiskabelsen i renoveringsopgaver og nye byggeprojekter til den aftalte kvalitet, tid og pris. Det kan vi, fordi vi har opbygget kompetencer og erfaringer med at løse de mange udfordringer, der er forbundet med at skabe de bedste resultater ud fra potentialet i det enkelte projekt.


Gode relationer

Vores samarbejde om bygherrerådgivning og teknisk rådgivning er baseret på gode relationer. Vi varetager bygherrens behov og interesser på en måde, så alle aktører spiller aktivt med i de processer, der er forudsætning for at frembringe et bygbart udførelsesprojekt og sikre et godt arbejdsmiljø, både under projektering og udførelse af byggearbejdet.


Vores fremgangsmåde er transparent

Succeskriterier

Vi stiller de svære spørgsmål tidligt i en dynamisk fase, for at medvirke til afklaring af strategier, succeskriterier og den bedste fordeling af roller, ansvar og risiko.

Når vi ved præcist hvilke opgaver, vi skal løse, kan vi også redegøre indgående for, hvordan vi arbejder med fremdrift i projektet.

Udbudsstrategi

Vores kompetencer er til rådighed i det vigtige forarbejde, hvor vi medvirker til at identificere risici og fastlægge den bedste udbudsstrategi som fælles styringsværktøj for alle leverancer til byggeprojektet.

Visioner og budgetter

Når visioner og målsætninger for projektet ligger fast, evt. efter en brugerinddragelse, som vi gerne varetager, er vi behjælpelige med at validere det budget, der lægges til grund for byggeriet. Udgangspunktet skal være en klar business-case med analyse af risici og bevidsthed om, hvilke hensyn, der skal imødekomme forskellige interessenter.

Tid, økonomi og kvalitet

Før myndighedsbehandling drives projektet fleksibelt med implementering af ændringsforslag. Efter myndighedsbehandling styrer vi stramt mod det fælles mål i henhold til bygherres klare prioriteringer mellem tid, økonomi og kvalitet.

Ydelser og leverancer

Vi leverer konkurrencedygtig rådgivning, fordi vi tager os god tid sammen med ordregiver til at afklare præcist, hvilke ydelser og leverancer, som opgaven kræver. Behovet for rådgivning afstemmes, så det står klart, hvordan vi skal prioritere indsatsen, så bygherre får forelagt et fyldestgørende beslutningsgrundlag på de rigtige tidspunkter i processen. Det forebygger fordyrende projektændringer og uforudsete udgifter kan i stort omfang undgås.

Professionel projekteringsledelse

Vi ser projekteringsledelse som en nøglefunktion i forhold til at styre og koordinere projekter. Blokk har ledelseserfaring og evne til at inkludere flere forskellige perspektiver undervejs i processen.

Grænseflader

Vi leverer rådgivning af højeste kvalitet, fordi vi er skarpe til projekteringsledelse, som vi tilbyder som enten en integreret eller en særskilt rådgiverydelse. Byggeriets kompleksitet medfører mange grænseflader og delleverancer, som vi håndterer proaktivt.

Der er flere parter, leverandører og specialister involveret i projekteringsforløbet og projekteringsledelsen ser vi er derfor den centrale opgave, der sikrer sammenhæng og kvalitet i rådgivningen og projekt-materialet.

Organisering

Vores projekteringsledelse sørger for at fagspecialister bidrager til projekteringen på de rigtige tidspunkter. Vi koordinerer kommunikationen og skaber stor værdi for byggeriet gennem detaljeret planlægning af alle processer med fokus på arbejdsmiljø, bygbarhed og drift. Projekteringsledelsen har stor betydning for byggeriets samlede kvalitet. Vi har et tværfagligt fokus i projekterne, fordi mange forskellige specialer i byggeriet betyder, at en række komponenter typisk projekteres hos leverandørerne. Blokk tilbyder derfor bygherrer og totalentreprenører at varetage projekteringsledelsen over for rådgivere såvel som leverandører.

Beslutninger og budgetsikkerhed

Blokk leverer brugbare visualiseringer og klare projektbeskrivelser, der gør det overskueligt og let at formidle og dele projektets faglige indhold mellem alle aktører. Vi er altid i tæt dialog med bygherre også under projekteringen for at sikre fremdrift i projektet på et veloplyst grundlag. Vi giver bygherre et overblik, der gør det muligt at træffe beslutninger, som svarer til kundernes ønsker og brugernes behov.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring undervejs i opgaveforløbet er vigtigt for at sikre, at vi leverer den rette rådgivning til projektet. Vi fremlægger tidligt vores ATR-plan med redegørelse for, hvordan vi tilpasser og løser opgaven med angivelse af aktiviteter, tidsforbrug og ressourcer.

Statusopgørelser

Blokk leverer statusopgørelser til bygherre i henhold til en aftalt frekvens og vi dokumenterer udførelsen af både interne og eksterne, tværfaglige granskninger af projektmaterialet over for bygherre. Grundig granskning og rapportering på de rigtige tidspunkter i processen, giver mulighed for at rette projektet op i forhold til misforståelser, identificerede mangler i projektet eller fejl, uden forsinkelse i forhold til den fastsatte tidsplan.

Detaljering

Udgangspunktet er, at det projektmateriale, vi leverer, skal være i orden og vi følger løbende op med tilretninger til det aftalte niveau for de forskellige faser i projekteringen. Vi vurderer og beskriver, hvilke elementer og hvilken detaljeringsgrad, der resterer til næste fase og vi gransker igen, før projektet udbydes til udførelse. Vores projekteringsledelse balancerer løbende brugerønsker konstruktioner, teknik, energi og bæredygtighed i projektet.

BIM og 3D-modeller

Blokk er specialister i det virtuelle univers og hvordan det omsættes til den praktiske virkelighed. Vi kan bistå bygherre med at fastsætte de strategiske rammer for det digitale samarbejde om udbuds-processer, byggeprocesser og drift.

Arkitektur og teknik

Vores projekteringsledere har både byggeteknisk faglighed og stærke digitale kompetencer. Vi kan derfor samle de digitale modeller, når installationer og tekniske løsninger skal integreres hensigtsmæssigt i arkitekturen. Vi foretager de nødvendige kontroller og følger op, hvor kollisioner kræver justeringer.

Vi samarbejder om projekteringen i en helhedsorienteret proces, hvor Blokk skaber den høje visuelle værdi, der støtter de beslutninger, der træffes i samarbejde med bygherre.

IKT-ledelse

IKT-koordinering og tilpasning af IKT-aftaler til det konkrete projekt er en integreret del af projekteringsledelsen, når vi varetager opgaver, der er underlagt IKT-bestemmelser oftest med udgangspunkt i de nye regler for byggeri, AB 18, ABR 18, YBL 18 og ABT 18.

Lean-principper

Blokk har erfaring med og udbredt kendskab til lean-princippers anvendelse i planlægning af byggeri, ikke mindst ifm tidsplanlægning og tilrettelæggelse af byggeriets udførelse. Metoderne er egnede til at sikre flow i produktionen på byggepladsen og minimere spild af materialer, tid og ressourcer.

Erfaring og evaluering

Blokk følger altid op på udførte projekter og vi deltager gerne i 1 års og 5-års gennemgang. Vi har på den måde opsamlet mange erfaringer med, hvordan forskellige boligtyper, ankomstarealer, fælles-faciliteter og institutionsbyggerier fungerer i praksis og hvilken betydning commissioning og omhyggelig test af funktioner har for den efterfølgende drift af de byggerier, vi har medvirket til at realisere. Vi vender altid tilbage med nysgerrighed og fornøjelse.

Vi er klar til at hjælpe

 

Galleri

Et billede siger mere end tusind ord

 

Vi er medlem af