LCA-beregning


Nye klimakrav i bygningsreglementet


Fra januar 2023 indføres der en række klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri.

Det betyder der bliver mere papirarbejde for nye byggerier, da der fremadrettet skal udarbejdes en klimaberegning for bygningens klimapåvirkning. Beregningen også kaldet LCA-beregning står for livscyklusanalyse kommer til at være gældende for alt nybyggeri uanset størrelse. 

Der er dog yderligere krav ved større byggerier på mere 1000 m2, den type byggerier maksimalt må udlede 12 kg CO2- ækvivalenter pr. m2 pr. år. Frem til 2025 herefter strammes kravene trinvis.


20220831 LCAkrav procesdiagram - nypng
Kilde: bpst - https://bpst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/NY-Klimakrav-i-bygningsreglementet#introduktion

Ved at udarbejde en livscyklusanalyse synliggøres, hvordan en bygning gennem sin levetid påvirker klimaet, når der ses på den samlede livscyklus fra design og drift. Formålet med kravet er at motivere den enkelte bygherre til at træffe klimabevidste valg for sit byggeri, så den samlede udledning fra byggeriet nedbringes.

Regler


Klimaberegningen skal leve op til den europæiske standard EN15978 og være i overensstemmelse med dens beregningsmetode og de beregningsforudsætninger heri. Det betyder blandt andet, at beregningsperioden er på 50 år, og det er etagearealet, som er udgangspunkt for beregningen. LCA-beregning og forudsætningerne skal dokumenteres når byggeriet færdigmeldes til kommunen.

Bygherrens ansvar


Bygherre er som udgangspunkt ansvarlig for myndighedsbehandling og dermed også for LCA-beregningen. Dette er dog ikke gældende, hvor der til projektet er tilknyttet en totalentreprenør. Således er det ved totalentreprise, entreprenøren, der er ansvarlig for myndighedsbehandlingen og dermed også beregningen.  

Vi kan hjælpe


Det er vores fornemmeste opgave som byggerådgiver at være klar til at hjælp vores bygherrer og samarbejdspartner med LCA-beregninger fra årsskiftet. Vi har derfor prioriteret at BLOKK er klar, ved at flere på kontoret har fået uddannelse i LCA-beregninger og brug af LCAbyg.

Vi er klar til hjælpe jer med rådgivning, LCA-beregninger og certificering af byggeprojekter.